بيوتكنولوژي شاخه اي از علوم زيستي است كه مربوط به استفاده يا تغيير اورگانيزمهاي زنده و يا فراورده هاي حاصل از آنها مي باشد. عمده فعاليتهاي اين گروه شامل تدريس دروس مختلف نظري و عملي براي دانشجويان دوره داروسازي عمومي و تخصصي بيوتكنولوژي دارويي ازجمله زيست شناسي ملكولي و سلولي، بيوتكنولوژي مولكولي، فراورده هاي بيولوژيك، كشت سلولي، كنترل ميكروبي داروها، مهندسي ژنتيك، فرايندهاي بيوتكنولوژي و متابوليت هاي ثانويه؛ راهنمايي پايان نامه هاي عمومي و تخصصي اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه كلون كردن ژن فراورده هاي دارويي بيولوژيك، تعيين پلي مرفيسم ژني، ژن درماني و طراحي وكتورهاي غير ويروسي براي انتقال ژن، تنظيم بيان ژنهاي كد كننده مقاومت دارويي در سرطان و تأثير عوامل پيش التهابي بر ژنهاي مذكور، تعيين ژنوتيپي گونه‌هاي مخروطيان ايران، اثرات ضد توموري عصاره‌هاي گياهي بومي ايران مي باشد.

بيوتكنولوژي شاخه اي از علوم زيستي است كه مربوط به استفاده يا تغيير اورگانيزمهاي زنده و يا فراورده هاي حاصل از آنها مي باشد. عمده فعاليتهاي اين گروه شامل تدريس دروس مختلف نظري و عملي براي دانشجويان دوره داروسازي عمومي و تخصصي بيوتكنولوژي دارويي ازجمله زيست شناسي ملكولي و سلولي، بيوتكنولوژي مولكولي، فراورده هاي بيولوژيك، كشت سلولي، كنترل ميكروبي داروها، مهندسي ژنتيك، فرايندهاي بيوتكنولوژي و متابوليت هاي ثانويه؛ راهنمايي پايان نامه هاي عمومي و تخصصي اجراي طرحهاي تحقيقاتي در زمينه كلون كردن ژن فراورده هاي دارويي بيولوژيك، تعيين پلي مرفيسم ژني، ژن درماني و طراحي وكتورهاي غير ويروسي براي انتقال ژن، تنظيم بيان ژنهاي كد كننده مقاومت دارويي در سرطان و تأثير عوامل پيش التهابي بر ژنهاي مذكور، تعيين ژنوتيپي گونه‌هاي مخروطيان ايران، اثرات ضد توموري عصاره‌هاي گياهي بومي ايران مي باشد.

خراسان رضوی ،مشهد، میدان آزادی ،پردیس دانشگاه ، دانشکده داروسازی

نمابر : 3882325 05

تلفن  : 31801100 051
 
کد پستی :17871  91886
 
شماره تماس داخلی مدیرگروه : 201